PROGRAM „UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE”

Leonardo da Vinci IVT – Mobilność

(praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się)

Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu „Uczenie się przez całe życie”


Z przyjemnością informujemy o tym, że Zespół Szkół nr 1 – Technikum nr 1 w Grodzisku Mazowieckim

otrzymał dofinansowanie w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

w konkursie 2011


Tytuł projektu:

Ponadnarodowe staże drogą do profesjonalizmu i mobilności na europejskim rynku pracy

NICEA

10 czerwca – 1 lipca 2012 r.

Staż zawodowy młodzieży klas gastronomicznych i hotelarskich

Zespołu Szkół nr 1 – Technikum nr 1

w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4

 

Organizacja Wysyłająca:


Zespół Szkół nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, ul. Żwirki i Wigury 4
Organizacja Goszcząca:
STOWARZYSZENIE RESTAURATORÓW w Nicei - UNION PATRONALE DES CAFETIERS RESTAURATEURS ET METIERS DE LA NUIT CÔTE D’ AZUR

Grupa docelowa - osoby w trakcie wstępnego szkolenia zawodowego, uczniowie klas II i III ZS nr 1 –Technikum nr 1 (specjalność technik żywienia i gospodarstwa domowego oraz technik hotelarstwa), 17-18 lat, dziewczęta i chłopcy, uczący się języka francuskiego i angielskiego.

Odbywającym staż we Francji proponujemy adekwatne do ich zawodu stanowiska: kuchnia/serwis (obsługa konsumenta/gościa hotelowego).

Przygotowanie do odbycia stażu:


obowiązkowe szkolenie językowe (język francuski w tym zawodowy), kulturowe, pedagogiczne i BHP

Staż: 120 godzin, 5 dni w tygodniu (15 dni roboczych×8 godzin praktyki dziennie).

Miejsce stażu: Francja (restauracje i hotele w Nicei).

Planowany wyjazd: 10.06.2012. Staż: 11.06.2012.-29.06.2012. Powrót: 30.06.2012.

Czas trwania projektu: 01.10.2011. - 01.12.2012.Cele:

• Zdobycie nowego doświadczenia zawodowego z dziedziny gastronomii i hotelarstwa

• Podniesienie poziomu wiedzy i kwalifikacji zawodowych uczestników potwierdzone międzynarodowym certyfikatem

• Ugruntowanie i poszerzenie kompetencji zawodowych wymaganych przez polskiego praktykodawcę poprzez jego udział w tworzeniu programu stażu

• Poprawa jakości i dostępności kształcenia

• Wspieranie beneficjentów z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym

• Doświadczenie mobilności zawodowej i zdolności do uzyskania i utrzymania zatrudnienia na lokalnym, krajowym i europejskim rynku pracy

• Doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem obcym, z naciskiem na poszerzenie znajomości terminologii fachowej

• Wzrost motywacji do nauki języków obcych

• Promowanie wiedzy o innych kulturach i obyczajach

• Kształtowanie postaw tolerancji i otwartości wobec różnic rasowych, etnicznych i religijnych

• Zwalczanie uprzedzeń i stereotypów

• Poznanie aspektów pracy zawodowej w odmiennych warunkach kulturowych i językowych

• Poznanie zasad pracy w zespole różnym kulturowo i językowo oraz nabycie umiejętności współdziałania

• Kształtowanie postawy przedsiębiorczości

• Nauczenie się samodzielności i stawiania czoła problemom

• Wspieranie kreatywności

• Uatrakcyjnienie i poszerzenie oferty praktyk zawodowych

• Zapewnienie uczestnikom projektu możliwości poznania sposobu funkcjonowania placówek gastronomiczno – hotelarskich we Francji i porównania go do sposobu działania placówek polskich, z którym spotkali się w trakcie odbywania praktyk zawodowych w kraju

• Rozwinięcie współpracy pomiędzy szkołą a Stowarzyszeniem Restauratorów z siedzibą w Nicei, tamtejszymi zakładami z branży gastronomicznej i hotelarskiej, co pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia zawodowegoKryteria rekrutacyjne:

• Zainteresowanie planowanym stażem
• Umiejętność wykazania się teoretyczną wiedzą fachową
• Poziom opanowania języka francuskiego
• Ocena z zajęć praktycznych (po klasyfikacji semestralnej)
• Ocena zachowania
• Sytuacja materialna i rodzinna (zagrożenie wykluczeniem społecznym)
• Zapewnienie równych szans dziewczętom i chłopcomProcedura:

W celach rekrutacyjnych podejmie się następujące działania:
• Test językowy (język francuski)
• Test zawodowy (obsługa konsumenta)
• Rozmowa kwalifikacyjna (predyspozycje kandydata; zainteresowanie stażem)

Powoła się komisję w składzie:


• Koordynator – przewodniczący
• Romanista
• Opiekunowie (nauczyciele przedmiotów zawodowych)
• W rozmowie kwalifikacyjnej weźmie udział pedagog szkolny


Sposób oceniania:

Aby uczeń został zakwalifikowany, musi uzyskać min. 60% przewidzianych do zdobycia punktów.
Maksymalne ilości punktów za poszczególne etapy selekcji:
test językowy 60 pkt.
test zawodowy 60 pkt.
ocena zachowania od 0 do 5 pkt. (wzorowa 5 pkt., bdb 4 pkt., dobra 3 pkt., poprawna 2 pkt., nieodpowiednia 1 pkt, naganna 0 pkt.)
ocena z zajęć praktycznych od 0 do 10 pkt. (celująca 10 pkt., bdb 8 pkt., dobra 6 pkt., dostateczna 4 pkt., dopuszczająca 2 pkt., niedostateczna 0 pkt.)
rozmowa kwalifikacyjna od 0 do 5 pkt.
W sumie kandydat może uzyskać 140 pkt.Procedura odwoławcza:

• Pisemny wniosek do dyrektora szkoły
• Powołanie komisji (inny skład personalny)
• Analiza testów napisanych przez kandydata
• Weryfikowanie danych ujętych w protokole
• Analiza ewentualnych uchybień proceduralnych
• Ogłoszenie decyzji
Sporządzi się listę rezerwową uczestników (wg wysokości uzyskanych wyników).


Planowana rekrutacja: IX/X 2011

W imieniu zespołu nauczycieli zaangażowanych w prace nad projektem

Anna Wrona

wicedyrektor ZS nr 1 - koordynator projektu

Kształcenie i Szkolenia Zawodowe Akcja 1 Mobilność Edukacyjna

BIP

bip logo


deklaracja dostepnosci 2020

Smacznie, zdrowo i sportowo

Regionalne Podróże Kulinarne 2020

regionalne podroze kulinarne

Kto jest Online

Odwiedza nas 2487 gości oraz 0 użytkowników.

Rekrutacja 2021/2022

rekrutacja 2020 2021

Dziennik LIBRUS

librus

Srebrna Szkoła

srebrna tarcza technikum 2018

Nasz kanał na Youtube

Dopalacze kradną życie

Zdrowie i higiena

E-papierosy-profilaktyka

e papierosy

PRO MASOVIA

medal promasovia

Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Wiarygodna szkoła

II konkurs literatury rosyjskiej

konkurs literatury rosyjskiej

II POWIATOWY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ

Dobry start w zawodzie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

czytelnictwo

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com