Projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie"

 

Wizyta Przygotowawcza – Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci

 

W dniach 16.01.2012. – 20.01.2012. odbyła się wizyta przygotowawcza w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci.

Wzięli w niej udział:

  • z ramienia organizacji wysyłającej (Zespołu Szkół nr 1) - p. Anna Wrona (wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1, koordynator projektu) i p. Marcin Michaluk (nauczyciel języka francuskiego, wchodzący w skład zespołu projektowego)
  • z ramienia organizacji goszczącej (UNION PATRONALE DES CAFETIERS RESTAURATEURS ET METIERS DE LA NUIT CÔTE D’AZUR) - p. Hubert Boivin (prezydent Stowarzyszenia Restauratorów) i p. Michel Forkasiewicz (Honorowy Konsul Polski w Nicei).

Wspólnie z partnerem francuskim - UNION PATRONALE DES CAFETIERS RESTAURATEURS ET METIERS DE LA NUIT CÔTE D’AZUR (Stowarzyszenie Restauratorów z siedzibą w Nicei) pracowano nad nowym projektem mobilności - "Profesjonalizm zawodowy i integracja kulturowa jako efekt ponadnarodowych staży" (Program „Uczenie się przez całe życie” Leonardo da Vinci – Mobilność IVT).

Czas trwania projektu: 01.10.2012. - 01.12.2013.

Staż: 10.06.2013.-28.06.2013.

Miejsce stażu: Francja (restauracje i hotele w Nicei).

Grupa docelowa projektu - 32 uczniów z klas II i III ZS nr 1 (technik: żywienia i gospodarstwa domowego, kucharz, hotelarz), którzy uczą się języka francuskiego i angielskiego.

W wyniku realizacji projektu uczestnicy zdobędą nowe doświadczenie zawodowe, podniosą poziom wiedzy i kwalifikacji zawodowych, zwiększą mobilność i zdolność do uzyskania zatrudnienia na krajowym i europejskim rynku pracy, będą doskonalić język obcy (francuski), w tym zawodowy, poznają inną kulturę, staną się tolerancyjni, otwarci na różnice rasowe, etniczne, religijne.

W projekcie uwzględni się ideę ECVET - europejskiego systemu transferu osiągnięć w kształceniu i szkoleniu zawodowym, który ma ułatwić gromadzenie, przenoszenie i uznawanie kwalifikacji rozumianych jako potwierdzone w danym państwie wyniki uczenia się. „Nadrzędnym celem ECVET jest wspieranie realizacji uczenia się przez całe życie, zwiększenie przejrzystości i porównywalności kwalifikacji, wspieranie mobilności w wymiarze geograficznym, edukacyjnym i zawodowym oraz pogłębienie wzajemnego zaufania i współpracy między państwami UE”.

Działania służą także podniesieniu prestiżu szkoły oraz pogłębianiu współpracy z partnerem francuskim.

Udział w projekcie pozytywnie wpłynie na jakość kształcenia zawodowego.

Wizyta służyła zapoznaniu partnera z założeniami i wizją projektu; uzgodnieniu strategii współpracy, ustaleniu zadań, działań, roli partnerów (wspólna dbałość o jakość projektu).

CELE:

Wspólne przygotowanie projektu (uzgodnienie celów, założeń, rezultatów); określenie potrzeb stażystów

• Precyzyjne określenie ról, zadań partnerów, zakresu obowiązków

• Opracowanie planu pracy, harmonogramu projektu, programu stażu, metod monitorowania, oceniania, ewaluacji, upowszechniania, sposobu certyfikacji

• Uwzględnienie kwestii zwiększenia porównywalności kwalifikacji i dokumentowania indywidualnych osiągnięć uczniów - ECVET

• Określenie zasad współpracy i komunikacji

• Negocjacje nt. podpisania umów między partnerami

• Zagwarantowanie wysokiej jakości projektu.

 

Program i cele wizyty zostały zrealizowane. W jej efekcie wypracowano ostateczną wersję wniosku projektowego, którą złożono w Konkursie 2012. Negocjacje z partnerem przebiegły pomyślnie przy pełnym zaangażowaniu obu stron. Uzgodniono program stażu zawodowego, uzyskano list intencyjny i podpisano porozumienie o partnerstwie.

Restauratorzy i hotelarze nicejscy, zrzeszeni w Stowarzyszeniu Restauratorów (UNION PATRONALE DES CAFETIERS RESTAURATEURS ET METIERS DE LA NUIT CÔTE D’AZUR) są gotowi przyjąć naszych stażystów i zapewnić im odpowiednie warunki do zdobywania nowego doświadczenia oraz kwalifikacji zawodowych. Program wizyty był bardzo intensywny, jego realizacja daje nam jednak pełną satysfakcję i mamy nadzieję na to, że przełoży się na wysoką jakość i ocenę złożonego w Konkursie 2012 wniosku projektowego.

 

Anna Wrona

wicedyrektor Zespołu Szkół nr 1

koordynator projektu

Dziennik LIBRUS

librus

Srebrna Szkoła

srebrna tarcza technikum 2018

Nasz kanał na Youtube

Dopalacze kradną życie

Zdrowie i higiena

E-papierosy-profilaktyka

e papierosy

PRO MASOVIA

medal promasovia

Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości

Wiarygodna szkoła

II konkurs literatury rosyjskiej

konkurs literatury rosyjskiej

II POWIATOWY KONKURS WIEDZY HISTORYCZNEJ

Dobry start w zawodzie

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

czytelnictwo

JSN Epic is designed by JoomlaShine.com